Zespół

Trenerzy

Damian Krażewski

SPECJALIZACJA
Szeroko pojęte social media, reklama, marketing, copywriting.
DOŚWIADCZENIE
SwojÄ… przygodÄ™ z reklamÄ… i sprzedażą rozpoczÄ…Å‚ w 2012 roku od dziaÅ‚alnoÅ›ci na wÅ‚asne potrzebny. Z czasem liczba klientów sukcesywnie wzrastaÅ‚a. Od 2017 roku wspóÅ‚prowadzi agencjÄ™ reklamowÄ… Gang Art., której gÅ‚ównym celem jest rozbudowanie marek za pomocÄ… strategii reklamy i marketingu. ProwadziÅ‚ lub audytowaÅ‚ kilkadziesiÄ…t fanpage’y i kont reklamowych dla Klientów z kilkunastu branż. Od 2021 roku prowadzi wykÅ‚ady dla Wyższej SzkoÅ‚y Bankowej. Do tego w ramach Manufaktury Inwestycji sprzedaje domy moduÅ‚owe oraz dziaÅ‚a na rynku nieruchomoÅ›ci.

W wolnych chwilach podpowiada innym, jak mogÄ… prowadzić lepszy marketing. Damian stara siÄ™ przekazywać wiedzÄ™ w sposób praktyczny, rozwiÄ…zujÄ…c podczas szkolenia realne problemy uczestników, jak również pokazujÄ…c przykÅ‚ady na bazie swojego doÅ›wiadczenia z pracy z Klientami. DziaÅ‚ania Damiana charakteryzujÄ… siÄ™ innowacyjnoÅ›ciÄ… oraz nieszablonowym sposobem myÅ›lenia w poszukiwaniu rozwiÄ…zaÅ„ dotarcia do klienta.

Piotr Kaleta

SPECJALIZACJA
Marketing mediów spoÅ‚ecznoÅ›ciowych, Reklama, Budowanie strategii marketingowych
DOŚWIADCZENIE
Jego gÅ‚ówne aktywnoÅ›ci zawodowe opierajÄ… siÄ™ o startupy, marketing, zarzÄ…dzanie oraz strategiÄ™ biznesu. Ma doÅ›wiadczenie w social media marketingu, content marketingu oraz copywritingu. W Kreatorze Wizerunku skupia siÄ™ na dziaÅ‚aniach zwiÄ…zanych z digital marketingiem (gÅ‚ównie FB Ads), content marketingiem, a także na szkoleniach i doradztwie klientom - gÅ‚ównie z sektora MÅšP - w zagadnieniach marketingowych. Aktualnie skupia siÄ™ na rozwoju 2 startupów: Healthly (funkcjonalna i innowacyjna platforma telemedyczna) oraz LunchMe (aplikacja Å‚Ä…czÄ…ca restauratorów z potencjalnymi odbiorcami ich ofert). Udziela siÄ™ aktywnie w funduszu venture capital Freshman Capital, inwestujÄ…cym w startupy w fazie seed / pre-seed. Specjalizuje siÄ™ w tworzeniu strategii komunikacji dla marek w mediach spoÅ‚ecznoÅ›ciowych, które nastÄ™pnie wdraża i poddaje weryfikacji. W swoich dziaÅ‚aniach wykazuje strategiczne myÅ›lenie, determinacjÄ™, skuteczność wyznaczania celów i planowania.

Marcin Krukar

SPECJALIZACJA
Kompetencje menadżerskie, obsÅ‚uga klienta, sprzedaż, zarzÄ…dzanie zespoÅ‚em,  przywództwo organizacyjne 
DOŚWIADCZENIE
Ponad 18 lat doÅ›wiadczenia w prowadzeniu szkoleÅ„, ponad 12 000 godzin pracy z różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych.  Przez 3 lata Koordynator ZespoÅ‚u Trenerów WewnÄ™trznych, Trener WewnÄ™trzny i HR BP w Intercity. Posiadacz MiÄ™dzynarodowego Certyfikatu Trenera ZarzÄ…dzania w zakresie treningu, uczenia siÄ™ i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2012). Dyplomowany Trener Biznesu (WSE Kraków), Menedżer Projektów Szkoleniowych (Wszechnica UJ), posiada uprawnienia WykÅ‚adowcy Pozaszkolnych Form Nauczania oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu. Absolwent Kursu Mentorskiego (2013), certyfikowany Trener HRD BP (2015). RealizowaÅ‚ szkolenia dla takich firm jak: Intersport, Kotrak, Tobbaco Concept Factory, Komenda Powiatowa PaÅ„stwowej Straży Pożarnej W BeÅ‚chatowie, AirRoxy, Akademia PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci, UCreate, IMKER i wielu innych.

Justyna Czado

SPECJALIZACJA
Psychologia, Efektywna Komunikacja, Zarządzanie zespołem
DOŚWIADCZENIE
Psycholog, specjalista z zakresu zarzÄ…dzania zasobami ludzkimi
Od 11 lat specjalista ds zarzÄ…dzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego, od ponad 20
LAT praktyk biznesu, wykÅ‚adowca akademicki na studiach podyplomowych Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie. DoÅ›wiadczony doradca, trener, rekruter, specjalizujÄ…cy siÄ™ w prowadzeniu projektów szkoleniowo- mentorskich i warsztatów z zakresu kompetencji miÄ™kkich oraz technik
sprzedaży. Prowadziła warsztaty i wykłady dla instytucji państwowych takich jak GUS, ZUS,
NFOÅšiGW, SW oraz dla nauczycieli i lekarzy.
PrzeprowadzaÅ‚a projekty szkoleniowo – mentorskie, które obejmowaÅ‚y nastÄ™pujÄ…cÄ…
tematykÄ™: rozwój kompetencji miÄ™kkich pracowników oraz menagerów: komunikacja
interpersonalna, w szczególnoÅ›ci komunikacja wewnÄ…trz zespoÅ‚u, budowanie prawidÅ‚owej,
poziomej i pionowej komunikacji wewnÄ…trz organizacji. Asertywna komunikacja w
zarządzaniu zespołem pracowniczym. Motywowanie, wykorzystywanie technik kreatywnych. W ostatnich latach przeprowadziła kilkaset godzin usług szkoleniowych w zakresie komunikacji oraz kompetencji miękkich

Aldona Namiestnik-Hok

SPECJALIZACJA
Doradca podatkowy oraz certyfikowana księgowa. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki rachunkowej oraz podatkowej.
DOŚWIADCZENIE
Absolwentka finansów i rachunkowoÅ›ci Akademii Leona KoźmiÅ„skiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w tym obszarze. Posiada wieloletnie doÅ›wiadczenie menadżerskie w obszarze finansów, rachunkowoÅ›ci i podatków w spóÅ‚kach kapitaÅ‚owych polskich i miÄ™dzynarodowych branży usÅ‚ugowej, handlowej i produkcyjnej m.in. Alab Laboratoria, Tchibo Warszawa, Manufacturing, TZMO.  PrzebywaÅ‚a i pracowaÅ‚a w Indiach jako kontroler finansowy spóÅ‚ki produkcyjnej. Stawia na szkolenia w przyjaznej atmosferze, w peÅ‚ni merytoryczne. Zrozumienie tematyki przez uczestników to cel. Uwielbia podróże i poznawanie innych kultur.
 

Dorota Kubieniec

SPECJALIZACJA
Content marketing, digital marketing, media społecznościowe, copywriting, marketing w social mediach, analiza i audyt komunikacji marketingowej, strategie medialne, strategie komunikacji, reklama w nowych mediach
DOŚWIADCZENIE
DoÅ›wiadczenie: Osiem lat doÅ›wiadczenia w zakresie tworzenia treÅ›ci - poczÄ…tkowo w formacie dziennikarskim przechodzÄ…c stopniowo w Å›wiat social mediów. Marketingiem zajmuje siÄ™ od 5 lat pomagajÄ…c firmom ksztaÅ‚tować wizerunek w sieci. Od ponad dwóch lat prowadzÄ™ także warsztaty i ćwiczenia na tematy medialne, wizerunkowe, komunikacyjne czy marketingowe. W trakcie studiów doktoranckich w których Å‚Ä…czy Å‚Ä…czy swoje zainteresowania zawodowe z pracÄ… badawczÄ…,

Paweł Gawliński

SPECJALIZACJA
Reklama Google Ads (AdWords), Pozycjonowanie stron internetowych, Content marketing w SEO
 
DOŚWIADCZENIE
Ekspert i certyfikowany specjalista Google Ads i Google Analytics (od 2011 roku).

SwojÄ… przygodÄ™ z marketingiem internetowym rozpoczÄ…Å‚ w 2010 roku od pozycjonowania stron internetowych, nastÄ™pnie przyszÅ‚a kolej na kampanie reklamowe w Google. ZbudowaÅ‚ i optymalizowaÅ‚ ponad 1000 kampanii reklamowych dla Klientów z kilkunastu branż.

Umiejętności i wiedzę przekazuje kolejnym pasjonatom, prowadząc szkolenia z pozycjonowania stron i kampanii reklamowych Google Ads.

Jest przede wszystkim praktykiem. Szkolenia prowadzi w formie praktycznych warsztatów, po których każdy uczestnik bÄ™dzie w stanie samodzielnie wypozycjonować swojÄ… stronÄ™ i prowadzić kampanie reklamowe w Google.

PaweÅ‚ stara siÄ™ przekazywać wiedzÄ™ w sposób praktyczny, rozwiÄ…zujÄ…c podczas szkolenia realne problemy uczestników, jak również pokazujÄ…c przykÅ‚ady na bazie swojego doÅ›wiadczenia z pracy z Klientami.

Agata Rolska

SPECJALIZACJA
Social Media, Digital Marketing, KsztaÅ‚towanie Wizerunku, Budowanie Strategii Marketingowych 
DOŚWIADCZENIE
Digital marketingiem, z naciskiem na social media, zajmuje siÄ™ od 9 lat. PrzechodziÅ‚a przez różne stanowiska - od contentowca, moderatora, obsÅ‚ugÄ™ Klienta po koordynacjÄ™ i project management. Obecnie odpowiedzialna za wszystkie profile social media należące do Wolters Kluwer Polska na Facebooku, Twitterze oraz na LinkedIn, pod kÄ…tem komunikacji i obsÅ‚ugi technicznej oraz za szkolenia wewnÄ™trzne. Od kilku lat przeprowadza indywidualne szkolenia oraz doradza przedsiÄ™biorcom z obszaru MÅšP miÄ™dzy innymi w takich tematach jak: KsztaÅ‚towanie wizerunku, Zarzadzanie relacjami z klientem, Audyty dziaÅ‚aÅ„ marketingowych, Budowanie strategii komunikacyjnej i marketingowej firmy, Tworzenie treÅ›ci marketingowych na Social mediach.
 

Marcin Fidziński

SPECJALIZACJA
Certyfikowany trener biznesu oraz coach. Trener sprzedaży i kompetencji miÄ™kkich.
DOŚWIADCZENIE
Absolwent Studiów Podyplomowych Psychologia w Biznesie Krakowskiej SzkoÅ‚y Biznesu.
Sprzedawca z bogatym doświadczeniem handlowym między innymi w dziedzinie telekomunikacji, branż wydawniczej i edukacyjnej, sportowej, medycznej oraz farmaceutycznej.
ByÅ‚y przedstawiciel  medyczny miÄ™dzynarodowego koncernu farmaceutycznego z udokumentowanymi sukcesami : wielokrotny zdobywca tytuÅ‚ów „Top performer” oraz „Talent”.
Zaangażowany w liczne procesy szkoleniowe jako trener freelancer w zakresie nieruchomości, sprzedaży, zarządzania zmianą, wystąpień publicznych, autoprezentacji, wywierania wpływu i wielu innych w obszarze szeroko rozumianych kompetencji miękkich.
Szkoli i coachuje miÄ™dzy innymi przedstawicieli zawodów medycznych wg autorskiego programu „Wywieranie wpÅ‚ywu w Å›rodowisku medycznym”. Lubi ludzi dążąc do budowania i utrzymywania relacji Å‚Ä…czÄ…c sfery prywatnÄ… z zawodowÄ….
Zainteresowany psychologiÄ… spoÅ‚ecznÄ…, rolÄ… kompetencji miÄ™kkich w osiÄ…ganiu celów, procesami rozwojowymi w organizacji i zarzÄ…dzaniu.
ByÅ‚y muzyk rozrywkowy, multiinstrumentalista, bluesman. Å»eglarz jachtowy, miÅ‚oÅ›nik dalekich podróży. Sportowiec amator. ZachÅ‚anny na nowe technologie i gadżety.

Piotr Borecki

SPECJALIZACJA
Szkolenia: kelnerskie, barmańskie, sommelierskie, baristyczne
DOŚWIADCZENIE
Piotr jest zawodowym kelnerem-bufetowym, który swojÄ… przygodÄ™ z branżą gastronomicznÄ… rozpoczÄ…Å‚ w 1998 r. od ukoÅ„czenia liceum zawodowego o specjalizacji kelner-bufetowy. Liczba lokali gastronomicznych w których miaÅ‚ okazjÄ™ pracować od tamtej pory oraz ich różnorodność pozwoliÅ‚y mu na zgromadzenie ogromnego doÅ›wiadczenia oraz gruntowne poznanie rynku. Przez lata Piotr Borecki zdobyÅ‚ również wiedzÄ™ i kompetencje niezbÄ™dne do wykonywania takich zawodów jak: barista, barman, sommelier, headweiter czy wreszcie manager. W przeszÅ‚oÅ›ci peÅ‚niÅ‚ funkcjÄ™ wiceprezesa Stowarzyszenia Kelnerów Polskich. Na swoim koncie ma również prowadzenie szkoleÅ„ dla nauczycieli szkóÅ‚ gastronomicznych oraz realizacjÄ™ pokazów dla szkóÅ‚ i hoteli (m.in. hotel „GoÅ‚Ä™biewski” w WiÅ›le). ZasiadaÅ‚ w jury 6. edycji Krakowskiego Biegu Kelnerów.

Kinga Bałazy

SPECJALIZACJA
Nowoczesna kuchnia polska, cukiernictwo
DOŚWIADCZENIE
Kinga jest w gastronomi od 12 lat. Dziewczyna, która przekuÅ‚a pasjÄ™ w profesjÄ™. ZdobywaÅ‚a doÅ›wiadczenie w renomowanych hotelach i restauracjach na caÅ‚ym Å›lÄ…sku. Wieloletni szef strefy VIP na stadionie miejskim w Tychach obsÅ‚ugujÄ…cej cateringi na ponad 400 osób. Do niedawna Pastry Chef cukierni w Aries Hotel & SPA WisÅ‚a ****, którÄ… tworzyÅ‚a od poczÄ…tku powstania hotelu. Obecnie doradca kulinarny marki Purena, tworzÄ…cej zdrowe i proste rozwiÄ…zania kulinarne zarówno dla gastronomii jak i klientów indywidualnych. PrzedsiÄ™biorca i twórca marki KUCHARZ NA WYNOS, innowacyjnego projektu biznesowego, obsÅ‚ugujÄ…cego prywatne eventy w domu u Klienta, kolacje degustacyjne oraz pokazy kulinarne. Od wielu lat trener warsztatów kulinarnych dla sektora HORECA oraz prywatnych klientów. WspóÅ‚pracuje ze studiem kulinarnym Pracownia Smaku w Katowicach, gdzie pokazuje tajniki modern kitchen, kuchni arabskiej, greckiej oraz Å›wiatowego street foodu. Laureatka i jurorka konkursów kulinarnych. Ulubiona kuchnia to dania orientu oraz kuchnia Å›ródziemnomorska. Fanka nowoczesnych deserów, które tworzy we wÅ‚asnej pracowni cukierniczej. ZamiÅ‚owanie do sÅ‚odkich wypieków odziedziczyÅ‚a w genach po babci. Prywatnie miÅ‚oÅ›niczka powieÅ›ci kryminalnych oraz szeroko pojÄ™tej literatury z zakresu rozwoju osobistego i psychologii biznesu. Pasjonat wÅ‚asnorÄ™cznego wypieku chleba oraz staropolskich kiszonek

Anna Werner-Maliszewska

SPECJALIZACJA
Doktor psychologii. PrzewodniczÄ…ca Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Trener biznesu. WspóÅ‚zaÅ‚ożycielka marki szkoleniowo-doradczej Brain Crafting.
Mentor rezyliencji liderów i zespoÅ‚ów. Wspiera jednostki i zespoÅ‚y w rozwijaniu odpornoÅ›ci psychicznej. Pracuje nad pewnoÅ›ciÄ… i gotowoÅ›ciÄ… Klienta do wyzwaÅ„. Certyfikowana facylitatorka odpornoÅ›ci psychicznej MTQ48®, rozwoju osobowoÅ›ci MBTI Step I®. Coach Grupowy i Coach ZespoÅ‚ów Biznesowych. Posiada bogate doÅ›wiadczenie w prowadzeniu treningów, szkoleÅ„, zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego w tym sektora zdrowie.
DOŚWIADCZENIE
GÅ‚ównie specjalizuje siÄ™ w prowadzeniu treningów radzenia sobie ze stresem, odpornoÅ›ci psychicznej i gotowoÅ›ci do wyzwaÅ„. SzkoliÅ‚a sÅ‚użby specjalne i wojska specjalne. Twórca metody Trening Odwagi TM (Brain Crafting). Aktualnie prowadzi badania w obszarze Odwagi i KapitaÅ‚u Psychologicznego. WykÅ‚ada na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie SWPS, Akademii Leona KoźmiÅ„skiego i Akademii Sztuki Wojennej. PracowaÅ‚a z menadżerami i zespoÅ‚ami w firmach takich jak: GDDKiA, PARP, Przewozy Regionalne, Polkomtel S.A., Unilever, Ferrero, ZenithOptimedia, IKEA, Nestle S.A., Hays, Centrum Coachingu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, SzkoÅ‚a Wyższa Psychologii SpoÅ‚ecznej, Promessa Plus, Fundacja dr Clown, Å»ywiec Polska, SoftArchitect, Marsh McLennan, Grupa Fundamenti, Odlewnie Polskie, Obok Lasu, Fundacja Instytut MyÅ›li Europejskiej, Med-Jar. 

Zespół Fundusze Wsparcia

Piotr Turek

STANOWISKO
Prezes ZarzÄ…du 
OPIS
ZwiÄ…zany z marketingiem od 5 lat. WÅ‚aÅ›ciciel agencji promocyjnej,  kreator wizerunku oraz  spóÅ‚ki consultingowej - Fundusze Wsparcia. WspóÅ‚tworzyÅ‚ kilkadziesiÄ…t kampanii promocyjnych w różnych branżach. PrzeprowadziÅ‚ kilkaset godzin usÅ‚ug szkoleniowo- doradczych. OpracowaÅ‚ kilka autorskich szkolen m.in z zakresu marketingu i budowania relacji z klientem  w branży fitness. Na przestrzeni ostatnich lat jako trener wspóÅ‚pracowaÅ‚ z kilkoma placówkami edukacyjnymi. Obecnie koordynuje kilkunastoosobowym zespoÅ‚em Funduszy Wsparcia 

Magdalena Tatara

STANOWISKO
Menadżer Administracji 
OPIS
GÅ‚ówny koordynator projektów w przedsiÄ™biorstwie. Odpowiedzialna miÄ™dzy innymi za obieg dokumentacji miÄ™dzy operatorami, a beneficjentami dotacji oraz za przeprowadzanie konsultacji do analiz potrzeb rozwojowych firm.

Wiktoria Majcher

STANOWISKO
Menadżer Administracji
OPIS
Do jej gÅ‚ównych zadaÅ„ w firmie należy planowanie i nadzorowanie zaplecza administracyjnego. Odpowiedzialna za kwestie planowania realizacji projektów. Praca z zespoÅ‚em sprawia jej najwiÄ™kszÄ… satysfakcje i swój dalszy rozwój zawodowy kieruje w stronÄ™ szeroko pojÄ™tego zarzÄ…dzania. 

Konrad Skórski

STANOWISKO
Kierownik sprzedaży
OPIS
Moja wiedza i umiejÄ™tnoÅ›ci pozwalajÄ… mi tworzyć i wdrażać skuteczne strategie sprzedażowe, które przyczyniajÄ… siÄ™ do wzrostu dochodów i rozwoju firmy. Ponadto, posiadam doskonaÅ‚e umiejÄ™tnoÅ›ci interpersonalne, co umożliwia mi nawiÄ…zywanie i utrzymywanie dÅ‚ugotrwaÅ‚ych relacji z klientami oraz budowanie efektywnej sieci kontaktów w branży. 

Daria Olszewska

STANOWISKO
Specjalista ds. projektów unijnych
OPIS
Do jej gÅ‚ównych zadaÅ„ w firmie należy przygotowanie dokumentacji do projektów unijnych. Dodatkowo zajmuje siÄ™ kwestiami organizacyjnymi zwiÄ…zanymi z naborami do dofinansowaÅ„ oraz sporzÄ…dzaniem dokumentacji wewnÄ™trznej. Studiuje na Uniwersytecie WrocÅ‚awskim.

Emilia Åšlusarczyk

STANOWISKO
Specjalista ds. projektów unijnych
OPIS
Do jej gÅ‚ównych zadaÅ„ należy przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowania unijne. DziaÅ‚a również w zakresie koordynowania usÅ‚ug szkoleniowych. Oprócz tego, w firmie podejmuje dziaÅ‚ania administracyjne oraz zajmuje siÄ™ archiwizacjÄ… dokumentów. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Sandra Zbyszyńska

STANOWISKO
Specjalista ds. projektów unijnych
OPIS
Zajmuje siÄ™ gÅ‚ownie rozliczeniami projektów unijnych. DziaÅ‚a także w zakresie administracyjnym, przygotowuje dokumentacje projektowe. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku doradztwo podatkowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat

DOFINANSOWAŃ

w Twoim rejonie?

Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

Wiadomość została wysłana.