KPO: Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0

Pomoc udzielana jest w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” i pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie rolnictwa odnosi się do szeregu środków, polityk i usług świadczonych przez rządy, organizacje i instytucje w celu pomocy rolnikom oraz promowania rozwoju i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego. Doatcję min. na wdrożenie systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji czy też wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych można otrzymać spełniając poniższe kryteria. 

Główny cel projektu: Wsparcia udziela się na wdrożenie rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w tym na zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalację.

Kto może otrzymać dofinansowanie? 
Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która:
1) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze tych płatności – co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, lub jest producentem rolnym
2) ma nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3) jest pełnoletnia.
Warunki być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku.
Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat
od dnia zawarcia umowy będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Koszty kwalifikowane: 
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w tym zakupu maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w
szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakupu patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, a
dokładniej:
1) koszty zakupu i montażu nowych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0 służących produkcji podstawowych produktów rolnych (takich jak: czujniki, sensory,
drony, systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry, stacje bazowe służące do przesyłu danych, stacje meteo) lub
służących cyfrowemu wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, w tym zakupu i montażu w gospodarstwie rolnym nowych urządzeń rolnictwa 4.0, które można zamontować na istniejących już w gospodarstwie rolnym maszynach rolniczych lub liniach technologicznych, budynkach i budowlach (do kosztów tych nie zalicza się kosztów zakupu ciągników, maszyn  zbierających, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, które nie współpracują z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa rolnego);

2) koszty zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących (takich jak: tablet, komputer, smartfon)
służących wdrożeniu rozwiązań rolnictwa 4.0 w gospodarstwach rolnych. Do kosztów tych nie zalicza się zakupu smartfona, jeśli zakup ten nie będzie powiązany z zakupem dostępu do aplikacji dotyczącej rolnictwa 4.0; koszty związane z obsługą techniczną oraz utrzymaniem rozwiązań IT on-premise;

3) koszty zakupu usług, w tym abonamentu za świadczenie usługi w zakresie rolnictwa 4.0, w tym: zakup usługi z zakresu rolnictwa 4.0 wykonanej w gospodarstwie rolnym (np. nalot BSL, sporządzenie cyfrowej mapy użytków rolnych i planów nawożenia lub nawodnienia na podstawie tej mapy wraz z kosztem koniecznych badań na zawartość składników
mineralnych w glebie), usługi z zakresu obsługi IT (body leasing);

4) koszty montażu instalacji pasywnej lub okablowania strukturalnego w celu utworzenia sieci danych, z wyłączeniem kosztów montażu instalacji lub okablowania na potrzeby sieci
danych poza terenem prywatnym;

5) koszty opieki serwisowej zakupionego oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego w ramach przedsięwzięcia - w okresie realizacji i trwałości przedsięwzięcia;

6) koszty utrzymania domen, dostępu do sieci Internet w okresie realizacji przedsięwzięcia;

7) koszty udziału ostatecznego odbiorcy wsparcia w szkoleniu z zastosowania zakupionych
rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa;

8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń. Koszty ogólne nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:
1) podatku od towarów i usług (VAT);
2) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy;
3) kosztów zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Warunki finansowe: 
Wsparcie jest udzielane do wysokości od 15 000 zł do 200 000 zł na przedsięwzięcie.
Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:
1) do 80% tych kosztów – w przypadku:
a) wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną
b) wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r. – w odniesieniu do
wniosków złożonych w 2023 r.;
c) wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1983 r. – w odniesieniu do
wniosków złożonych w 2024 r.;
2) do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w
wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku, a przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia
wniosku. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.

Termin składania wniosków :
Wniosek można składać od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem: Agencja może ogłosić zakończenie naboru wcześniej, gdy zostaną złożone wnioski o wartości 150% alokacji.
 

Dowiedz się więcej

Sektor doradztwa, którym jesteś zainteresowany:

Wiadomość została wysłana.