KPO – małe przetwórstwo

A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skrócenie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oferuje szereg korzyści, w tym mniejszy wpływ na środowisko, świeższe produkty, większe zyski dla rolników i lepszą identyfikowalność żywności. Można wyróżnić kilka strategii, które pozwolą osiągnąć krótszy i bardziej wydatny łańcuch dostaw w rolnictwie:
  • Rolnictwo miejskie i wertykalne: Uprawa roślin w gospodarstwach miejskich lub pionowych może przybliżyć produkcję do konsumentów, zmniejszając odległości i czas transportu.
  •  Uczestnictwo w targowiskach pozwala rolnikom na sprzedaż bezpośrednio konsumentom, eliminując pośredników i skracając długość łańcucha dostaw.
  • Partnerstwo z restauracjami: Współpraca z lokalnymi restauracjami pozwala rolnikom dostarczać świeże produkty bezpośrednio do szefów kuchni, zmniejszając potrzebę długich łańcuchów dostaw.
  • Przetwarzanie i pakowanie produktów w gospodarstwie może wyeliminować potrzebę korzystania z zewnętrznych zakładów przetwórczych, zmniejszając wymagania transportowe.
  • Wykorzystanie platform internetowych pozwala rolnikom dotrzeć do szerszej bazy konsumentów, sprzedając produkty bezpośrednio i potencjalnie zmniejszając zależność od tradycyjnych sieci dystrybucji,
  • Wysyłka bezpośrednia: Nawiązanie bezpośrednich relacji wysyłkowych ze sprzedawcami detalicznymi lub konsumentami może ominąć wielu pośredników, skracając czas i koszty tranzytu.

Celem projektu jest: wsparcie udziela się na zakładanie lub rozwój działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury na obszarach wiejskich.

Kto może starać się o dofinansowanie?
Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która prowadzi lub rozpocznie działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych,
rybołówstwa lub akwakultury, jeżeli jest:
1) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie
sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym:

a) sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego
b) dostaw bezpośrednich
2) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie
działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego

3) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

4) rolnikiem lub małżonkiem rolnika podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w
wyniku tego procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;

5) rolnikiem będącym producentem wina wyrabiającym wino wyłącznie z winogron
pochodzących z upraw własnych winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu
roku winiarskiego;
6) osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem, że osoba fizyczna co najmniej w dniu złożenia
wniosku:
1) wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności
2) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek
rolnika lub przyznano jej płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok
złożenia wniosku o objęcie wsparciem (nie dotyczy osób, o których mowa w poprzednim
ustępie, pkt 6);
3) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności,
4) jest pełnoletnia.

Koszty kwalifikowane: 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1) budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży
lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni
ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania
czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub
wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę;
4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do
sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub
akwakultury;
5) zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na
odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
6) utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość produktów
rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w okresie realizacji przedsięwzięcia;
7) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:
a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym
produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach,
takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
b) produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w
procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i
podnośników,
c) zwierząt przeznaczonych do uboju;
8) zakupu nowych, ruchomych punktów sprzedaży, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przygotowywania żywności
wytworzonej.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:
1) podatku od towarów i usług (VAT);
2) zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;
3) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na umowę o pracę na czas
określony i nieokreślony;
4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości;
5) kosztów bezpośrednio związanych z produkcją podstawową produktów rolnych.


Warunki finansowe:
Wsparcie jest udzielane do wysokości od 20 000 zł do 500 000 zł na przedsięwzięcie.
Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:
1) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika;
2) do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Za młodego rolnika uznaje się osobę, która urodziła się po dniu 31 grudnia 1983 r. Wsparcie jest udzielane w formie płatności częściowej, która jest wypłacana po zakończeniu
pierwszego etapu przedsięwzięcia i płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona
zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku, a przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem
złożenia wniosku. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.

Termin składania wniosków: 
Wniosek składa się od 2 stycznia 2024 r. do dnia 2 lutego 2024 r.
W przypadku wyczerpania środków na nabór Agencja może zakończyć nabór wniosków przed terminem określonym w ust. 1, o czym jest zobowiązana poinformować na stronie
internetowej administrowanej przez Agencję.

Dowiedz się więcej

Sektor doradztwa, którym jesteś zainteresowany:

Wiadomość została wysłana.