Odnawialne źródła energii

I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. Pomoc skierowana do rolników.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie może nie tylko zmniejszyć wpływ na środowisko, ale także przyczynić się do redukcji kosztów i niezależności energetycznej. Instalacja ekologicznych rozwiązań jest kosztowna, dlatego pojawia się coraz więcej projektow współfinansowanych przez Unię Europejską, które wspierają społeczeństwo w modernizacji przedsiębiorstw/ gospodarstw rolnych. Jednym takich projektów jest ,, I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej."

Program inswetycji ma na celu wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych do zmiejszenia presji działalności rolniczej na środowisko. Instalacje będą wytwarzały energię wyłącznie na potrzeby własne beneficjenta, istnieje ograniczenie zdolności produkcyjnych tych instalacji, aby nie przekraczały ekwiwalentu średniego rocznego zużycia energii elektrycznej i terminczej w danym gospodarstwie. 

Dzięki dofinansowaniu wspierane są inwestycje materialne i niematerialne dotyczące budowy lub zakupu:
1) obszar A – instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, lub paliwa gazowego z biogazu z możliwością zainstalowania magazynu energii;

2) obszar B – instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii lub instalowania pomp ciepła oraz systemów zarządzania
energią - limit 200 tys. zł/ beneficjent;

3) obszar C – rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej (termomodernizacja i usprawnienia
instalacyjne budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej) - limit 200 tys. zł/ beneficjent.

Minimalna wysokość kosztów: powyżej 20 tys. zł.
Maksymalna wysokość kosztów: obszar A i obszar C nie może przekroczyć 1,7 mln zł; obszar B i obszar C nie może przekroczyć 400 tys. zł.
Przyznawanie pomocy: Pomoc przyznawana jest w formie zwrotu części kosztów kwalifikowalnych, które zostały poniesione przez beneficjenta.

Nabory wniosków:
Nabory wniosków dla operacji w ramach obszaru A, obszaru B oraz obszaru C będą ogłaszane odrębnie.

Zaliczka: możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty przyznanej pomocy (należy o nią zawnioskować we wniosku i może być wypłacana
jednorazowo lub w transzach, w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o przyznaniu pomocy).

Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy: 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc przyznaje się, jeżeli operacja będzie realizowana w:
1) nie więcej niż dwóch etapach – w przypadku operacji w obszarze A;
2) jednym etapie – w przypadku pozostałych obszarów.

Pomoc przyznaje się na operację realizowaną na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego.
W przypadku obszaru B, inwestycja jest usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych lub gruntach do nich bezpośrednio przyległych.
W przypadku realizacji operacji w obszarze C, operacja odbywa się wyłącznie w budynkach służących działalności rolniczej i przyczynia się do redukcji
zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną co najmniej o 30%. Inwestycja objęta operacją ma bezpośredni związek z działalnością rolniczą
prowadzoną w gospodarstwie.

Termin składania wniosku o płatność:
Wniosek o płatność należy złożyć w terminie nie później niż 24 lub 36 miesięcy od zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. W przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, wniosek o płatność pośrednią należy złożyć nie później niż 24 miesięcy od zawarcia umowy.

Wysokość płatności: Płatność pośrednia wynosi 75% łącznej planowanej wysokości pomocy. Płatność końcowa wynosi 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

Dowiedz się więcej

Sektor doradztwa, którym jesteś zainteresowany:

Wiadomość została wysłana.