Data: 02.11.2023

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Projekt ,,Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP"  skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw,  które chcą dokonac  transformacji swojej działalności w nurcie gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Możliwości finansowania
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu usług doradczych obejmujących opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności:
- audyt przedsiębiorstwa, 
- doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ. 

Kwota wsparcia
Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej wynosi 82 781 PLN.
Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 100% wydatków kwalifikowanych.

Nadszedł czas na zmiany! 
Przez wiele lat ludzie czerpali z zasobów ziemi, korzystając z jej surowców naturalnych budowali, wytwarzali, obrabiali...  generując przy tym masę odpadów. Na takiej zasadzie działała gospodarka linearna, w uproszczeniu gospodarka liniowa. Jej hasłem przewodnim było "weź, zużyj - wyrzuć". Ten model gospodarki funkcjonował od czasu rewolucji przemysłowej.
Jeśli nic nie uległoby zmianie a  konsumpcja utrzymywałaby się na takim poziomie jak obecnie, to w 2050 roku potrzebowalibyśmy ilości zasobów równch powierzchni trzech Ziemi. Konieczne było więc podjecie działań dążących do przekształcenia lini produkcyjej w gospodarkę obiegu zamkniętego. GOZ to przede wszystkim redukcja wytwarzanej ilości odpadów, zanieczyszczeń, wydłużenie życia produktów oraz recykling. Jest to jedyna szansa na odbudowę sytemów naturalnych. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją, która zmierza do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Tego typu działania tworzą zrównoważoną, niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę wdrażającą idee eko opartą na zasadzie 6R:
  • odmów (refuse),
  • ogranicz (reduce),
  • używaj ponownie (reuse),
  • naprawiaj (recover),
  • oddaj do recyklingu (recycle),
  • zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink).
Korzyści, jakie płyną z przyjęcia przez przedsiębiorstwa pełnej koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym mają naturę finansową, środowiskową i społeczną. Dla firm oznacza to obniżanie kosztów produkcji, zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów, promowanie innowacji oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Recykling, przeróbka i zmiana przeznaczenia materiałów i produktów może bowiem prowadzić do oszczędności, nowych możliwości biznesowych i tworzenia miejsc pracy.
Mimo, promowania tego typu modelu gospodarki, świadomość społeczna  i wiedza na ten temat jest nadal bardzo niska. Jest to bariera, która staje na drodze do procesu transformacji w kierunku GOZ. Wielu przedsiębiorców uważa ten proces za skomplikowany, trudny do wprowadzenia także obawia się kosztów tych zmian. Na szczęście przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie!