Data: 02.11.2023

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Projekt ,,Gospodarka o obiegu zamkniÄ™tym w MÅšP"  skierowany jest do mikro, maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw, majÄ…cych siedzibÄ™ na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, Å›wiÄ™tokrzyskiego, warmiÅ„sko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyÅ‚Ä…czeniem regionu warszawskiego stoÅ‚ecznego. Projekt skierowany jest do przedsiÄ™biorstw,  które chcÄ… dokonac  transformacji swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci w nurcie gospodarki o obiegu zamkniÄ™tym. 

Możliwości finansowania
Dofinansowanie mogÄ… otrzymać projekty dotyczÄ…ce zakupu usÅ‚ug doradczych obejmujÄ…cych opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiÄ™biorstwa w oparciu o zaÅ‚ożenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami bÄ™dÄ… w szczególnoÅ›ci:
- audyt przedsiÄ™biorstwa, 
- doradztwo wdrożeniowe, majÄ…ce na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiÄ™biorstwa w nurcie GOZ. 

Kwota wsparcia
Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczaÅ‚towej wynosi 82 781 PLN.
Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 100% wydatków kwalifikowanych.

NadszedÅ‚ czas na zmiany! 
Przez wiele lat ludzie czerpali z zasobów ziemi, korzystajÄ…c z jej surowców naturalnych budowali, wytwarzali, obrabiali...  generujÄ…c przy tym masÄ™ odpadów. Na takiej zasadzie dziaÅ‚aÅ‚a gospodarka linearna, w uproszczeniu gospodarka liniowa. Jej hasÅ‚em przewodnim byÅ‚o "weź, zużyj - wyrzuć". Ten model gospodarki funkcjonowaÅ‚ od czasu rewolucji przemysÅ‚owej.
JeÅ›li nic nie ulegÅ‚oby zmianie a  konsumpcja utrzymywaÅ‚aby siÄ™ na takim poziomie jak obecnie, to w 2050 roku potrzebowalibyÅ›my iloÅ›ci zasobów równch powierzchni trzech Ziemi. Konieczne byÅ‚o wiÄ™c podjecie dziaÅ‚aÅ„ dążących do przeksztaÅ‚cenia lini produkcyjej w gospodarkÄ™ obiegu zamkniÄ™tego. GOZ to przede wszystkim redukcja wytwarzanej iloÅ›ci odpadów, zanieczyszczeÅ„, wydÅ‚użenie życia produktów oraz recykling. Jest to jedyna szansa na odbudowÄ™ sytemów naturalnych. 

Gospodarka o obiegu zamkniÄ™tym jest koncepcjÄ…, która zmierza do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko wytwarzanych produktów. Tego typu dziaÅ‚ania tworzÄ… zrównoważonÄ…, niskoemisyjnÄ… i konkurencyjnÄ… gospodarkÄ™ wdrażajÄ…cÄ… idee eko opartÄ… na zasadzie 6R:
  • odmów (refuse),
  • ogranicz (reduce),
  • używaj ponownie (reuse),
  • naprawiaj (recover),
  • oddaj do recyklingu (recycle),
  • zastanów siÄ™ co możesz zrobić lepiej (rethink).
KorzyÅ›ci, jakie pÅ‚ynÄ… z przyjÄ™cia przez przedsiÄ™biorstwa peÅ‚nej koncepcji gospodarki o obiegu zamkniÄ™tym majÄ… naturÄ™ finansowÄ…, Å›rodowiskowÄ… i spoÅ‚ecznÄ…. Dla firm oznacza to obniżanie kosztów produkcji, zwiÄ™kszanie efektywnoÅ›ci wykorzystania zasobów, promowanie innowacji oraz zwiÄ™kszenie konkurencyjnoÅ›ci na rynku. Recykling, przeróbka i zmiana przeznaczenia materiaÅ‚ów i produktów może bowiem prowadzić do oszczÄ™dnoÅ›ci, nowych możliwoÅ›ci biznesowych i tworzenia miejsc pracy.
Mimo, promowania tego typu modelu gospodarki, Å›wiadomość spoÅ‚eczna  i wiedza na ten temat jest nadal bardzo niska. Jest to bariera, która staje na drodze do procesu transformacji w kierunku GOZ. Wielu przedsiÄ™biorców uważa ten proces za skomplikowany, trudny do wprowadzenia także obawia siÄ™ kosztów tych zmian. Na szczęście przedsiÄ™biorcy mogÄ… liczyć na wsparcie!