Data: 18.10.2023

Cyfryzacja Lubelskich MŚP

Niniejszy nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego, które planują inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0, poprzez rozwój automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych czy też przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw. Rozwiązania cyfrowe planowane do wdrożenia w ramach projektu muszą mieć zastosowanie wyłącznie w działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę̨ i muszą służyć transformacji cyfrowej danego przedsiębiorstwa.

Możliwości finansowania
Na co można przeznaczyć środki?

a. zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

b. Nowe środki trwałe niezbędne do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie. Łączna wartość zakupionych w ramach projektu środków trwałych, nie może przekraczać 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

c. Koszty usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych) do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie integracji ww. rozwiązań/technologii z procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, w tym koszty wdrożenia ww. rozwiązań/technologii.

d. Usługi szkoleniowe, świadczone przez ekspertów zewnętrznych, w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych personelu wnioskodawcy.

Kwota wsparcia
Wysokość dofinansowania może wynieść nawet do 70% wydatków kwalifikowanych, przy czym
minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1,00 PLN, natomiast maksymalna 800 000,00 PLN. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.