Data: 30.11.2021

Tworzenie strategii marketingowej firmy

Jasną i konkretną strategię marketingową umiejscowioną w czasie powinna posiadać każda
firma, która nastawia się na ciągły wzrost oraz dalszy rozwój. Należy w niej podsumować
mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, zdefiniować komunikację z odbiorcą, określić cele
działalności marketingowo-sprzedażowej, a także scharakteryzować grupę docelową oraz
personę klienta idealnego. Złota zasada marketingu mówi, że dobra strategia marketingowa
to połowa przyszłego sukcesu. Musi być zrobiona logicznie oraz posiadać wszystkie
informacje pozwalające na pozytywne oddziaływanie, nawet przy niekorzystnych wynikach.


Czym jest strategia marketingowa?

Strategia jest procesem, w którym osoba odpowiedzialna za marketing i promocję
przedsiębiorstwa definiuje kwestie związane z najważniejszymi celami marketingowymi oraz
ich sposobem realizacji, grupą klientów docelowych, formą dotarcia oraz kanałami
komunikacji z konsumentami, kosztorysem działań marketingowych oraz analizą konkurencji
i przewag nad obecnie działającymi na rynku rozwiązaniami. Warto podkreślić, że często
marketingowcy budują przekaz komunikacyjny właśnie opierając się o przewagi
konkurencyjne kreując tak zwane nieuczciwe przewagi (ang. unfair advantages). Nierzadko
w strategii marketingowej znajdziemy też kwestie związane z analizą wewnętrzną oraz
zewnętrzną sytuacji przedsiębiorstwa.

Bezpośrednim celem stworzenia dobrej strategii marketingowej jest wysoka efektywność
promocji oraz działań marketingowych firmy. Podstawowym zadaniem na początku
tworzenia strategii marketingowej jest określenie narzędzi służących do reklamy.
Zdecydowanie różnorodne kanały komunikacji będą wykorzystywane w przypadku
produktów cyfrowych, a inne w przypadku biznesów opierających się o usługi. Strategia
marketingowa pomoże ujednolicić schemat podejmowanych aktywności i uporządkować
działania marketingowe na różnych płaszczyznach kontaktu z potencjalnym klientem.
Częścią strategii marketingowej jest plan, umiejscowiony w czasie pozwalający na
chronologiczne realizowanie zadań, opierając się o konkretne założenia, a także kreując w
świadomości odbiorcy pożądany przez nas obraz komunikacji.

Jakie działania powinniśmy realizować na początku tworzenia strategii marketingowej?


Pierwszym krokiem jest określenie kilku kluczowych aspektów pozwalających później na
dostosowanie działań marketingowych do rynku oraz potencjalnych odbiorców. Priorytetowe
jest scharakteryzowanie wielkości rynku na którym chcemy działać, jego nasycenia innymi
podmiotami, a także powtarzalnych zachowań. Ważne jest także sprawdzenie oraz
zweryfikowanie zapotrzebowania naszej potencjalnej grupy docelowej oraz
scharakteryzowanie persony klienta idealnego. Istotne będzie również zdefiniowanie
komunikacji, opierając ją o przewagi wypracowane nad innymi podmiotami działającymi w
naszym segmencie rynku.

Aktywności konsumenckie można podzielić na pięć etapów relacji zawartej z klientem.

Na początku komunikacji z odbiorcą występuje etap rozwoju świadomości produktu u
klienta. Działania promocyjne powinny być skierowane w taki sposób, aby
przyciągnąć klienta do produktu.
2. W drugim etapie relacji należy zainteresować klienta właściwościami czy
funkcjonalnościami produktu.
3. Kolejnym krokiem jest przekonanie klienta, że nasz produkt jest mu potrzebny oraz
dostarczy mu realną wartość.
4. Czwartym etapem jest zakup. W tym momencie poprzez działania promocyjne
należy przekonać klienta do zakupu produktu. Jest to najtrudniejszy etap aktywności
marketingowych, gdyż następuje w nim transakcja z klientem strategicznym.
5. Ostatnim etapem jest lojalność oraz działania posprzedażowe. W tym miejscu
poprzez efektywne wsparcie klienta, wydajny i prawidłowo działający produkt oraz
dalszą promocję należy przekonać klienta do ponownego zakupu.

Standardowy proces relacji zakupowej klienta z marką możemy także zdefiniować jako:

1. Świadomość marki
2. Zainteresowanie
3. Rozważenie zakupu
4. Chęć zakupu
5. Zakup

Starsze opracowania naukowe jasno wskazują, że zadaniem działu marketingowego są
tylko pierwsze dwa etapy lejka (świadomość marki oraz zainteresowanie), a za pozostałe
trzy (rozważenie zakupu, chęć zakupu i zakup) odpowiada zespół sprzedażowy. W
dzisiejszych realiach, przy ogromnym udziale zakupów online wewnątrz rynku handlu
(według szacunków PMR Market Experts, rynek handlu internetowego w Polsce w 2019 r.
wart był ponad 61 mld zł - stanowił prawie 11% całego rynku handlu detalicznego, a w 2025
r. udział ten sięgnie prawie 20%) różnice między zadaniami osób odpowiedzialnych za
marketing i sprzedaż zdecydowanie się rozmywają.

Obecnie można zidentyfikować marketing jako działania mające na celu zwiększenie
świadomości marki, zainteresowanie potencjalnego konsumenta, a także spowodowanie
rozważenia zakupu. Handlowcy są także odpowiedzialni za generowanie rozważenia, a
następnie chęci dokonania transakcji, a następnie zamknięcie sprzedaży.

Z czego powinna składać się dobra strategia marketingowa?

Poza dokładną charakterystyką persony klienta idealnego, zweryfikowaniem
zapotrzebowania naszej potencjalnej grupy docelowej, analizą rynku i konkurencji, a także
określeniu aktywności konsumenckich i lejka sprzedażowego tworząc skuteczną strategię
marketingową nie możemy pominąć kilku fundamentalnych czynności, które później mogą
mieć kluczowy wpływ na efektywność przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest stworzenie planu
marketingowego, określenie kanałów komunikacji oraz założenie celów przyszłych działań
promocyjnych.

Kanały komunikacji - klucz do sukcesu?

Właściwe określenie kanałów komunikacji marki jest fundamentem do owocnych działań
promocyjnych. Przypuśćmy, że forma i treść jednostek marketingowych będzie perfekcyjna,
lecz holistycznie jaki da to rezultat, gdy kanały, które będziemy wykorzystywać w marketingu
będą pozbawione osób potencjalnie zainteresowanych produktem?

Odpowiadając na powyższe pytanie - wyniki sprzedażowe będą skrajnie negatywne, a
przedsiębiorstwo tylko i wyłącznie przeznaczy finanse na nieskuteczną promocję. Analizując
podział kanałów komunikacji można je podzielić na trzy główne grupy - kanały cyfrowe,
kanały offline oraz kanały zdalne.

Kanały cyfrowe umożliwią Ci komunikację z Twoim klientem drogą online. Są to np. strona
WWW, afiliacja, media społecznościowe, portale agregujące oferty oraz aplikacje mobilne.
Zastanów się, gdzie najwięcej czasu spędzają konsumenci z Twojej grupy docelowej oraz
priorytetyzuj te umiejscowienia reklam. Nie warto jednak zapominać o dywersyfikacji oraz
testowaniu niestandardowych kanałów, które często mogą przynieść zaskakująco wysokie
konwersje.

Drugą grupą kanałów komunikacji są kanały offline. Warto pamiętać, że marka komunikuje
się nie tylko poprzez materiały czy informacje w mediach. Całokształt jej odbioru tworzą
także wszyscy pracownicy oraz ich codzienne zachowania. Kanałami offline są między
innymi:
● targi, eventy, pokazy,
● wydarzenia sponsorowane,
● zasoby ludzkie,
● materiały promocyjne.

Kanały zdalne to między innymi poczta tradycyjna, call/contact center, a także treści w
mediach (cyfrowych i offline). Umożliwiają one bezpośredni kontakt z potencjalnym odbiorcą
bez konieczności fizycznego spotkania z nim.

Cele marketingowe, czyli metoda SMART!

Określając strukturę swoich działań marketingowych konieczne jest określenie celów
marketingowych. Pozwolą one mierzyć rzeczywistą efektywność naszych działań, wyszukać
płaszczyzny do potencjalnej optymalizacji dotychczasowych narzędzi promocji czy określić
realny plan marketingowy.

Doskonałym sposobem pozwalającym zdefiniować skutecznie cele marketingowe jest
metodologia SMART. Mówi ona, że Twoje cele marketingowe muszą być:
● S - sprecyzowane (ang. specific)

● M - mierzalne (ang. measurable)
● A - osiągalne (ang. achievable)
● R - istotne (ang. relevant)
● T - określone w czasie (ang. time - bound)

Dokładne określenie potencjalnych aktywności, możliwość mierzenia realizowanych działań,
osiągalność, ważność, a także umiejscowienie w czasie Twoich założeń promocyjnych
pozwoli Ci sukcesywnie przejść przez poszczególne etapy planu marketingowego.

Czym jest plan marketingowy?

Plan obejmuje konkretne działania, które będą uskutecznianie w ramach krótkiego
przedziału czasowego - na przykład miesiąca lub kwartału. Aktywności, jak w przypadku
celów marketingowych możemy podzielić na strategiczne, czyli takie, które będą skupiać się
na jakości osiąganej w przyszłości, taktyczne - koncentrujące się na aktualnej sytuacji marki
na rynku i jej odniesieniu do przyszłości, a także operacyjne, które będą poszczególnymi
jednostkami pozwalającymi na realizację działań taktycznych oraz strategicznych. Hierarchia
podejmowanych zadań pozwoli metodą drobnych kroków zrealizować nawet
wielopłaszczyznowe procesy, wymagające znaczących zasobów czasowych. Wewnątrz
planu marketingowego warto poszczególne aktywności operacyjne łączyć w kilka, które
chronologiczne wykonane sumarycznie pozwolą osiągnąć cele taktyczne. Połączenie celów
taktycznych pozwoli zadbać o skuteczność rozwoju organizacji w przyszłości, czyli
zrealizować działania strategiczne.

Po co tworzymy strategię marketingową?

Wskazuje, jakich dokładnie narzędzi użyć, aby osiągnąć zamierzony przez siebie cele
docierając do grupy docelowej. Dzięki strategii marketingowej marketerzy mogą skupić się
na możliwościach, które można sukcesywnie wykorzystać, a także na zagrożeniach, które
można uniknąć.

Inną kwestią jest oszczędność czasu i pieniędzy poprzez wskazanie efektywnych metod
promocji oraz lokowanie kapitału tylko w wydajne kanały komunikacji. Strategia
marketingowa pomaga w skutecznej, prawidłowej i efektywnej komunikacji między firmą, a
jej klientami (często opierając się o przewagi konkurencyjne).

Podsumowanie

​​​​​​​Celem strategii marketingowej jest podniesienie sprzedaży. Szczegółowa strategia
marketingowa to kluczowy element każdego biznesplanu, który dowodzi świadomości
przedsiębiorcy w zakresie wiedzy odnośnie marketingu oraz sprzedaży. Jest to istotne, gdyż
bez dobrze zaplanowanych działań marketingowych firma może zmagać się z problemami
finansowymi wynikającymi z niskiej sprzedaży.