Data: 11.09.2020

Druga edycja Akademii Menadżera MŚP dla prowadzących firmę – skorzystaj z oferty szkoleniowej i doradczej

Po raz kolejny Polska Agencja Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci wybraÅ‚a organizacje, które w sposób indywidualny udzielÄ… wsparcia dla mikro-, maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw w dziedzinie zarzÄ…dzania. WyÅ‚onieni operatorzy zweryfikujÄ… luki kompetencyjne oraz potrzeby kadry menedżerskiej i osób, które do niej predestynujÄ…. Badania te pomogÄ… w doborze wÅ‚aÅ›ciwych usÅ‚ug szkoleniowych i doradczych, gdzie na każdÄ… można otrzymać 7,5 tys. zÅ‚otych dofinansowania z europejskich funduszy udzielanych w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój”.

Sektor mikro-, maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw ma szansÄ™ skorzystać z wyselekcjonowanych programów doradczo-szkoleniowych w dziedzinie zarzÄ…dzania firmÄ… i uzyskać na ten cel refundacjÄ™ – wszystko dziÄ™ki drugiej edycji Akademii Menadżera MÅšP. Odpowiednie zarzÄ…dzanie firmÄ… jest kluczowe z punktu widzenia zachowania dÅ‚ugofalowej konkurencyjnoÅ›ci na rynku, a wziÄ™cie udziaÅ‚u w ww. programie może okazać siÄ™ niezbÄ™dnym determinantem rozwoju przedsiÄ™biorstwa.
Wybrani operatorzy poÅ›redniczÄ… w doborze oferty, w procesie rozliczania i refundacji kosztów doradztwa oraz szkolenia. Jednak, jak w przypadku każdego dofinansowania, trzeba speÅ‚nić pewne warunki, a dwoma gÅ‚ównymi sÄ…: usÅ‚ugi doradczo-szkoleniowe muszÄ… znajdować siÄ™ w Bazie UsÅ‚ug Rozwojowych oraz mieÅ›cić w opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Wybrani operatorzy, obsługujący i udzielający wsparcia w ramach Akademii Menadżera MŚP 2 w pięciu makroregionach obejmujących Polskę, to:
  1. Woj. warmiÅ„sko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,
  2. Woj. mazowieckie i lubelskie – Krajowa Izba Gospodarcza, ul. TrÄ™backa 4, 00-074 Warszawa,
  3. Woj. maÅ‚opolskie, podkarpackie i Å›wiÄ™tokrzyskie – OÅ›rodek Promowania i Wspierania PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci Rolnej, Pl. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz,
  4. Woj. Å‚ódzkie, opolskie i Å›lÄ…skie – Łódzka Izba PrzemysÅ‚owo-Handlowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź,
  5. Woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie i dolnoÅ›lÄ…skie – ZakÅ‚ad Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, ul. Å»migrodzka 41/49, 60-171 PoznaÅ„.

Kto i jak może skorzystać z Akademii Menadżera MŚP?

Z pewnoÅ›ciÄ… z projektu mogÄ… skorzystać firmy, które braÅ‚y udziaÅ‚ w pierwszej edycji. Projekt przeznaczony jest dla wÅ‚aÅ›cicieli firm, ich kadr kierowniczych oraz osób, wobec których istniejÄ… plany awansu na stanowisko kierownicze. Druga edycja Akademii pozwala na przeszkolenie ponad 4 tysiÄ™cy osób.
Aby skorzystać z projektu, należy wypeÅ‚nić formularz dostÄ™pny na stronie PARP – nabór wniosków bÄ™dzie trwaÅ‚ do 31 maja 2022 roku. Operatorzy zostanÄ… przyporzÄ…dkowani odpowiednio do adresu zgÅ‚oszonego przedsiÄ™biorstwa.

Kwota wsparcia

Wysokość dofinansowania zależna jest od wielkoÅ›ci przedsiÄ™biorstwa i makroregionu. Może być ono udzielone w wysokoÅ›ci do 80% wartoÅ›ci netto usÅ‚ug doradczo-szkoleniowych, czyli 20% i podatek VAT muszÄ… zapÅ‚acić firmy, które biorÄ… udziaÅ‚ w Akademii. Ponadto, w zakresie usÅ‚ug szkoleniowych i doradczych ustalono limity kosztów na osobogodzinÄ™. W zakresie szkoleÅ„ limit kwoty wsparcia wynosi 140 zÅ‚ netto, a w zakresie usÅ‚ug doradczych 200 zÅ‚ netto.

ŹródÅ‚o: parp.gov.pl