Data: 28.12.2023

Dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, MALUCH+ 2022-2029

Dofinansowane jest tworzenie nowych miejsc opieki ze Å›rodków KPO i/lub FERS, a nastÄ™pnie funkcjonowanie przez 36 miesiÄ™cy utworzonych miejsc opieki.
Åšrodki KPO i FERS mogÄ… pokryć do 100% wartoÅ›ci kosztów realizacji zadania polegajÄ…cego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkÅ‚ad wÅ‚asny. Åšrodki FERS sÄ… również przeznaczone na dofinansowanie do funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki przez 36 miesiÄ™cy.

Grupy preferowane  : Kto może siÄ™ ubiegać o dofinansowanie? 

O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:
  •  jednostki samorzÄ…du terytorialnego,
  •  osoby fizyczne,
  •  osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajÄ…ce osobowoÅ›ci prawnej (w tym uczelnie i wspóÅ‚pracujÄ…ce z nimi podmioty oraz pracodawcy).
Nabór ciÄ…gÅ‚y w pierwszej kolejnoÅ›ci adresowany jest do gmin, na terenie których na dzieÅ„ skÅ‚adania wniosku nie funkcjonuje żadna instytucja opieki nad dziećmi do lat 3.

Na co mogą zostać przeznaczone środki?
UsÅ‚ugi preferowane : Åšrodki finansowe z KPO mogÄ… być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki wyÅ‚Ä…cznie w żłobkach i klubach dzieciÄ™cych, w tym miejsc dla dzieci z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… lub wymagajÄ…cych szczególnej opieki. W przypadku jednostek samorzÄ…du terytorialnego Å›rodki mogÄ… być przeznaczone na budowÄ™ lub renowacjÄ™ żłobków i klubów dzieciÄ™cych (zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego) oraz zakup nieruchomoÅ›ci i infrastruktury (zakup gruntów i lokalów).
Podmioty inne niż jednostki samorzÄ…du terytorialnego mogÄ… przeznaczyć Å›rodki wyÅ‚Ä…cznie na adaptacjÄ™ zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeÅ„ do potrzeb dzieci (w tym z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ…), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeÅ„stwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stoÅ‚ówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dzieciÄ™cego.

Środki z KPO mogą zostać przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki, pod warunkiem, że na te miejsca nie zostały przeznaczone środki na tworzenie z FERS.

Wysokość dofinansowania:
Zgodnie z pkt 5.1 Programu, wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc:
  • z KPO dla jst wynosi 35 862 zÅ‚ bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dzieciÄ™cym. Wysokość dofinansowania może zostać zwiÄ™kszona o wartość podatku VAT, z wyjÄ…tkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawnÄ… możliwość odzyskania tego podatku.
  • z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zÅ‚ z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dzieciÄ™cym. Dofinansowanie nie bÄ™dzie uwzglÄ™dniać wartoÅ›ci podatku VAT, jeÅ›li podmiot posiada prawnÄ… możliwość odzyskania tego podatku.
  • z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zÅ‚ z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dzieciÄ™cym lub u dziennego opiekuna.
Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.

GÅ‚ówne zadania żłobka i klubu dzieciÄ™cego:
  •  zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantowanie dziecku wÅ‚aÅ›ciwej opieki pielÄ™gnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzglÄ™dnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuÅ„czo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzglÄ™dniajÄ…cych rozwój psychomotoryczny dziecka, wÅ‚aÅ›ciwych do wieku dziecka.