Data: 18.11.2023

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa

Sektor HoReCa jest znaczącą częścią globalnej gospodarki, odgrywając kluczową rolę w turystyce, hotelarstwie i ogólnej branży gastronomicznej. Firmy z branży HoReCa zaspokajają potrzeby zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów, oferując różnorodne usługi, od zakwaterowania i wyżywienia po catering i rozrywkę. Branża jest zróżnicowana i dynamiczna, z zakładami od małych rodzinnych firm po duże międzynarodowe sieci hoteli i franczyzy restauracyjne.

Wsparcie dla sektora HoReCa (hotele, restauracje i catering) może pochodzić z różnych źródeł, w tym z inicjatyw rządowych, stowarzyszeń branżowych i programów wsparcia dla biznesu.
Jednym ze źródeł wsparcia jest projekt "Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa". Program ma na celu wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Warunki otrzymania dofinansowania: firmy wnioskujące będą musiały udokumentować 30 % spadek obrotów rok do roku czy to do 2020 r., czy do 2021 roku.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 600 tys. zł
Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 50 tys. zł

Maksymalna wysokość dofinansowania: 540 tys.zł
Okres realizacji: 12 m-cy nie dłużej niż do 31.01.2026 r.

Środki ze wsparcia można przeznaczyć na:
a) inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne,
budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do
wprowadzenia unowocześnionych lub nowych produktów lub usług lub sposobów ich
produkcji lub dostarczania, inwestycje związane z zieloną transformacją, w
szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace
projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej; inwestycje związane z wykorzystaniem
technologii cyfrowych
w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz
b) podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem
nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności
w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą
klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych; lub
c) usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium
wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Oto kilka równie popularnych form wsparcia:

Programy pomocy rządowej:
Wiele rządów oferuje programy pomocy finansowej, zachęty podatkowe i dotacje w celu wsparcia firm z sektora hotelarsko-gastronomicznego, zwłaszcza w trudnych czasach, takich jak spowolnienie gospodarcze lub kryzysy zdrowia publicznego.

Stowarzyszenia branżowe:
Organizacje i stowarzyszenia związane z branżą hotelarską często zapewniają wsparcie w postaci możliwości nawiązywania kontaktów, wymiany informacji i rzecznictwa. Mogą również oferować programy szkoleniowe, zasoby i pomoc w poruszaniu się po przepisach branżowych.

Wsparcie finansowe:
Instytucje finansowe mogą udzielać pożyczek, linii kredytowych lub innych produktów finansowych dostosowanych do potrzeb firm z sektora HoReCa. W czasach kryzysu rządy lub instytucje finansowe mogą wprowadzić specjalne środki pomocowe dla dotkniętych przedsiębiorstw.

Programy szkoleniowe i rozwojowe:
Wsparcie może również przybrać formę programów szkoleniowych i rozwojowych mających na celu poprawę umiejętności pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej. Może to poprawić ogólną jakość usług świadczonych przez firmy z tego sektora.

Inicjatywy marketingowe i promocyjne:
Wspólne działania marketingowe i kampanie promocyjne, inicjowane przez rząd lub stowarzyszenia branżowe, mogą pomóc zwiększyć widoczność firm z sektora HoReCa. Może to być szczególnie korzystne dla przyciągnięcia lokalnych i międzynarodowych gości.

Wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa:
Wsparcie w postaci jasnych wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa może mieć kluczowe znaczenie, zwłaszcza podczas kryzysów zdrowia publicznego. Rządy i stowarzyszenia branżowe mogą współpracować w celu zapewnienia wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie utrzymania bezpiecznego i higienicznego środowiska.

Wsparcie w zakresie wdrażania technologii:
Pomoc w przyjmowaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych może być niezbędna dla firm z sektora HoReCa. Może to obejmować wsparcie dla rezerwacji online, systemów płatności zbliżeniowych i innych narzędzi cyfrowych w celu zwiększenia wydajności operacyjnej.

Możliwości nawiązywania kontaktów:
Platformy do nawiązywania kontaktów i współpracy w branży mogą zapewnić firmom możliwość dzielenia się spostrzeżeniami, współpracy nad rozwiązaniami wspólnych wyzwań i bycia na bieżąco z trendami w branży.

Ważne jest, aby firmy z sektora HoReCa były na bieżąco informowane o dostępnych mechanizmach wsparcia, zarówno ze strony agencji rządowych, jak i organizacji branżowych, aby korzystać z zasobów, które mogą pomóc im w radzeniu sobie z wyzwaniami i promowaniu zrównoważonego wzrostu.