Data: 14.11.2023

Transformacja cyfrowa polskich MÅšP

Cyfrowa transformacja to nie tylko aktualny trend; to ciÄ…gÅ‚a i ewoluujÄ…ca podróż, w którÄ… wyruszajÄ… organizacje, aby pozostać istotnymi, konkurencyjnymi i odpornymi w szybko zmieniajÄ…cym siÄ™ krajobrazie ery cyfrowej.  W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych przedsiÄ™biorstw Agencja Rozwoju PrzemysÅ‚u S.A. uruchamia nowy projekt grantowy  o nazwie "Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MÅšP".
Ze wsparcia mogÄ… skorzystać mikro, maÅ‚e i Å›rednie przedsiÄ™biorstwa (MÅšP) w Polsce w zakresie transformacji cyfrowej, aby zwiÄ™kszyć ich konkurencyjność na rynku.

Obszary transformacji cyfrowej wspierane w części grantowej projektu:
 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa,
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem,
 • Wykorzystanie rozwiÄ…zaÅ„ chmurowych,
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe,
 • CyberbezpieczeÅ„stwo,
 • ZarzÄ…dzanie zasobami przedsiÄ™biorstwa z wykorzystaniem rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych.

Finansowanie projektu: 
Wysokość minimalna dofinansowania: 40 tysięcy euro
Wysokość maksymalna dofinansowania: 200 tysięcy euro
Poziom dofinansowania: do 70%

Transformacja cyfrowa to integracja technologii cyfrowych z różnymi aspektami operacji biznesowych, procesów i dziaÅ‚aÅ„ w celu fundamentalnej zmiany sposobu, w jaki organizacje dostarczajÄ… wartość swoim klientom, pracownikom i interesariuszom. Obejmuje ona przyjÄ™cie cyfrowych narzÄ™dzi, technologii i strategii w celu zwiÄ™kszenia wydajnoÅ›ci, usprawnienia procesu decyzyjnego i utrzymania konkurencyjnoÅ›ci w szybko zmieniajÄ…cym siÄ™ cyfrowym krajobrazie.

Transformacja cyfrowa oferuje wiele korzyÅ›ci organizacjom z różnych branż, umożliwiajÄ…c im dostosowanie siÄ™ do zmieniajÄ…cego siÄ™ krajobrazu cyfrowego i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Poniżej zaprezentowano kilka kluczowych zalet transformacji cyfrowej:
 • Usprawnienie procesów poprzez automatyzacjÄ™ zmniejsza liczbÄ™ zadaÅ„ wykonywanych rÄ™cznie, minimalizuje liczbÄ™ bÅ‚Ä™dów i zwiÄ™ksza ogólnÄ… wydajność operacyjnÄ….
 • DostÄ™p do danych w czasie rzeczywistym i zaawansowanej analityki umożliwia Å›wiadome i oparte na danych podejmowanie decyzji, usprawniajÄ…c planowanie strategiczne i realizacjÄ™.
 • Wykorzystanie danych i technologii w celu zapewnienia spersonalizowanych doÅ›wiadczeÅ„ klientów, co prowadzi do zwiÄ™kszenia ich satysfakcji i lojalnoÅ›ci.
 • Oferowanie pÅ‚ynnych interakcji w różnych kanaÅ‚ach cyfrowych zwiÄ™ksza zaangażowanie i dostÄ™pność klientów.
 • Wykorzystanie narzÄ™dzi i technologii cyfrowych wspiera kulturÄ™ innowacji, pomagajÄ…c organizacjom wyprzedzać konkurencjÄ™.
 • Transformacja cyfrowa może prowadzić do rozwoju unikalnych produktów, usÅ‚ug lub modeli biznesowych, które wyróżniajÄ… organizacje na rynku.
 • PrzejÅ›cie na usÅ‚ugi w chmurze eliminuje potrzebÄ™ posiadania rozlegÅ‚ej infrastruktury fizycznej, zmniejszajÄ…c nakÅ‚ady inwestycyjne.
 • Cyfrowe narzÄ™dzia do wspóÅ‚pracy usprawniajÄ… komunikacjÄ™ i pracÄ™ zespoÅ‚owÄ…, zwiÄ™kszajÄ…c ogólnÄ… produktywność pracowników.
 • Transformacja cyfrowa uÅ‚atwia pracÄ™ zdalnÄ…, przyczyniajÄ…c siÄ™ do lepszej równowagi miÄ™dzy życiem zawodowym a prywatnym i zwiÄ™kszajÄ…c satysfakcjÄ™ z pracy.