Data: 03.11.2023

Zarządzanie wiekiem

Starzenie się ludności jest trendem globalnym, odzwierciedla ono cywilizacyjny postęp człowieka i niestety jest nieuniknione. W tej sytuacji kluczowa jest świadomość przedsiębiorcy jak starzenie się społeczeństwa wpływa na prowadzenie biznesu. Firmy, kóre stosują w swojej działalności zarządzanie różnorodnością, otrzymują wiele korzści. Kluczem do sukcesu jest opracowanie strategii zarządzania wiekiem. Strategia ta pozwoli dokonać zmian w obszarze HR, które wpłyną na całokształ funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Dzięki dotacji ,,Zarządzanie wiekiem" pracodawca będzie mógł skorzystać z doradztwa doświadczonych ekspertów biznesowych, którzy zdiagnozują obszary w zarządzaniu pracownikami wymagające usprawnienia, a następnie opracują wspólnie z nim strategię zarządzania wiekiem w firmie w oparciu o pakiet szkoleń i usług doradczych. W kolejnym etapie pracodawca otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych na wdrożenie niektórych rozwiązań wskazanych w strategii. Będzie mógł m.in zmodernizować sprzęt i urządzenia w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego, doposażyć zdalne stanowiska pracy, zaadaptować pomieszczenia na cele socjalne.

Do kogo skierowany jest program? 
Z dotacji mogą skorzystać mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę, filię, delegaturę lub oddział w województwie małopolskim
Mali i średni przedsiębiorcy to firmy posiadające od 10 do 250 pracowników na umowie o pracę.

Kwota wsparcia
Maksymalna kwota wydatków projekcie wynosi 80 000 zł, z czego:
- dofinansowanie w formie grantu wynosi 78,75%, jednak nie więcej niż 63 000 zł, 
- wkład własny pracodawcy wynosi 21,25%, jednak nie więcej niż 17 000 zł.

Na co można przeznaczyć środki?
Wsparcie finansowe można wykorzystać na:
- modernizację sprzętu i urządzeń (np. windy do podnoszenia ciężkich przedmiotów), 
- doposażenie zdalnego stanowiska pracy (komputery, oprogramowanie),
- oprogramowanie wspierające zarządzanie różnorodnym wiekowo zespołem,
- zakup sprzętu teleinformatycznego potrzebnego do wdrożenia elastycznych form pracy,
- adaptację pomieszczeń na cele socjalne,
- budowanie przyjaznego środowiska pracy (np. gry integracyjne),
- wdrożenie w firmie mentoringu,
- pakiet szkoleń i usług doradczych.

W ramach projektu zostanie przepowadzone m.in. : 
- szkolenie na temat zarządzania różnorodnością, w tym wiekiem w firmie,
- analiza zarządzania pracownikami w firmie,
- opracowanie Strategii Zarządzania Wiekiem (SZW) oraz Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW),
- doradztwo dotyczące procesów kadrowych,
- szkolenie z zakresu wydłużania aktywności zawodowej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
- szkolenie z zakresu pracy w zespołach wielopokoleniowych i przeciwdziałania dyskryminacji. 


Zarządzanie wiekiem w firmie może przynieść szereg korzyści, przyczyniając się do bardziej integracyjnego, zróżnicowanego i adaptacyjnego środowiska pracy. Oto kilka kluczowych zalet:
  • Zróżnicowane perspektywy i doświadczenie:
  • Innowacyjność: Wielopokoleniowa siła robocza wnosi różnorodne perspektywy i doświadczenia, wspierając innowacyjność i kreatywne rozwiązywanie problemów.
  • Transfer wiedzy:
  • Możliwości mentorskie: Starsi pracownicy mogą być mentorami dla młodszych kolegów, ułatwiając transfer wiedzy, umiejętności i pamięci instytucjonalnej w organizacji.
  • Dostosowane zasady: Strategie zarządzania wiekiem, takie jak elastyczna organizacja pracy lub opcje stopniowego przechodzenia na emeryturę, mogą zwiększyć zadowolenie i zaangażowanie pracowników.
  • Zmniejszona rotacja pracowników:
  • Retencja: Stworzenie środowiska pracy uwzględniającego wiek pracowników może przyczynić się do większej retencji pracowników, ponieważ mogą oni czuć się doceniani i wspierani na różnych etapach kariery.
  • Elastyczność: Praktyki zarządzania wiekiem promują elastyczność w miejscu pracy, umożliwiając pracownikom dostosowanie się do zmieniających się okoliczności życiowych bez narażania ich kariery.
  • Płynne zmiany: Proaktywne zarządzanie wiekiem może pomóc w planowaniu sukcesji, zapewniając płynne przejście obowiązków, gdy pracownicy odchodzą na emeryturę lub przechodzą na inne stanowiska.