Data: 09.07.2020

Dlaczego warto korzystać z dofinansowań

W początkowym etapie rozwoju przedsiębiorstwa może wystąpić problem z gromadzeniem
kapitaÅ‚u, który jest konieczny do dalszego rozwoju firmy. Dobrym rozwiÄ…zaniem na ten problem
sÄ… dofinansowania, które przy stosunkowo niewielkim kapitale poczÄ…tkowym pozwolÄ… siÄ™gnąć po
wyższÄ… kwotÄ™ umożliwiajÄ…cÄ… dalsze prace oraz inwestycje. Istnieje kilka źródeÅ‚ pozyskiwania
dofinansowaÅ„. MogÄ… one pochodzić ze Å›rodków publicznych - dofinansowania paÅ„stwowe czy
kapitaÅ‚ wojewódzki pochodzÄ…cy z urzÄ™du pracy, a także dotacje ze Å›rodków unijnych. Każda z
tych ścieżek wymaga czasu, a także pracy, lecz efekt końcowy zdecydowanie usprawnia
funkcjonowanie przedsiębiorstwa, więc owe działanie jest jak najbardziej efektywne i
sukcesywne..
Jak działają dofinansowania? Mechanizm funkcjonowania jest stosunkowo prosty i przystępny
nawet dla poczÄ…tkujÄ…cych przedsiÄ™biorców. W specyfikacji danego programu znajdujÄ… siÄ™
informację o kwocie dofinansowania. Zazwyczaj wysokość waha się pomiędzy 75-90%. Prosty
rachunek wskazuje, że beneficjent musi pokryć koszty od 10% do 25% wkładu własnego. Istnieją
także dotacje niewymagające od przedsiębiorcy wkładu własnego. Przy programach związanych
z innowacyjnymi przedsiębiorstwami czasem jednostka finansująca wymaga od instrumentu
wspieranego finansowo niewielkiej części udziaÅ‚ów za inwestycjÄ™ kapitaÅ‚owÄ….
Dofinansowania wojewódzkie to gÅ‚ównie Regionalny Program Operacyjny (RPO). Różnorodne
programy dotacji oraz dofinansowań realizowane są niejednolicie w całej Polsce. Wspierają
zarówno startupy, jak i konwencjonalne przedsiÄ™biorstwa. Warto regularnie sprawdzać
aktualizacje na stronie dotyczÄ…cej Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie, w
którym zarejestrowana jest nasza dziaÅ‚alność gospodarczÄ… - czÄ™sto pojawiajÄ… siÄ™ ciekawe
nabory pozwalające na stosunkowo łatwo pozyskane wsparcie kapitałowe.
Inną możliwą ścieżką jest możliwość pozyskania dofinansowania państwowego. Realizowane są
one gÅ‚ównie przez instrumenty publiczne w postaci Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci
(PARP), Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR). Organizacje te wspierają polską przedsiębiorczość poprzez liczne finansowe, a także
niefinansowe programy rozwojowe. Proces zgłoszeń oraz rozpatrywania aplikacji trwa jednak
dość długo. Dobrym pomysłem na start innowacyjnego przedsięwzięcia jest inicjatywa Platformy
Startowe, która w drugiej fazie inkubacji (pierwsza to 50 tys. zÅ‚otych w usÅ‚ugach oraz walidacja
założeń rynkowych) gwarantuje 85% dofinansowania do miliona złotych bezzwrotnego wsparcia
kapitałowego. Innym interesującym programem finansowanym z kapitału publicznego jest Go to
Brand, gwarantujÄ…cy kapitaÅ‚ na rozwój przedsiÄ™biorstwa, a także sprzedaż w trakcie
internacjonalizacji. Warto dostrzec też między innymi projekt Bony na Innowacje oferujące
dofinansowanie dla przedsiębiorstw posiadających aspekty badawczo-rozwojowe. Ważną
kwestiÄ… jest także duża ilość programów pozakapitaÅ‚owych organizowanych miÄ™dzy innymi przez
Polski Fundusz Rozwoju. Gwarantują one mentoring, a także wsparcie merytoryczne, będące
nieocenioną częścią maksymalizacji efektywności każdego biznesu. Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju realizuje programy Alfa Bridge oraz Szybka Ścieżka wspierając innowacyjne startupy
wykazujÄ…ce siÄ™ wewnÄ…trz elementami badawczymi.
Warto pomyÅ›leć także o dofinansowaniach unijnych. W latach 2014-2020 na rozwój
przedsiÄ™biorczoÅ›ci w Polsce przeznaczono 20 miliardów euro. Pięć gÅ‚ównych funduszy unijnych
wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii Europejskiej zgodnie z celami

długoterminowej strategii Europa 2020. Są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz SpoÅ‚eczny, Fundusz SpójnoÅ›ci, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki. UE w strategii Europa 2020
okreÅ›liÅ‚a cele strategiczne oraz priorytety na najbliższe lata. Każdy z projektów realizowanych
przy pomocy Funduszy Europejskich musi spełniać założenia trzech polityk: polityka
zrównoważonego rozwoju, polityka równoÅ›ci szans oraz polityka spoÅ‚eczeÅ„stwa informacyjnego.
Poza tymi funduszami UE realizuje wsparcie kapitałowe innych, stosunkowo łatwiejszych do
pozyskania programach. Jednym z nich jest popularny w środowisku innowacyjnej
przedsiÄ™biorczoÅ›ci Horyzont 2020, który wspiera projekty uwzglÄ™dniajÄ…ce aspekty badawczo-
rozwojowe, a także rozwój innowacyjnoÅ›ci maÅ‚ych przedsiÄ™wzięć. Innymi programami sÄ… miÄ™dzy
innymi COSME ułatwiający internacjonalizację dla małych i średnich przedsiębiorstw czy
program Łącząc Europę wspierający projekty infrastrukturalne.
Droga pozyskania dotacji jest pracochÅ‚onna i wymaga czasu. Na rynku dziaÅ‚a wiele firm, które
profesjonalnie zajmują się pozyskiwaniem dofinansowania dla przedsiębiorstw. Outsourcing
usługi do firmy zewnętrznej na pewno ułatwi przedsiębiorcy proces uzyskiwania pomocy
kapitałowej, lecz z drugiej strony jest kosztowny i wymaga czasu na komunikację w celu
napisania merytorycznie poprawnego wniosku.
Duża ilość potencjalnych dotacji oraz dywersyfikacja kanaÅ‚ów ich pozyskania zdecydowanie
pomaga przedsiębiorcy dając mu szerokie możliwości. Uzyskanie dofinansowania zdecydowanie
pomaga rozwinąć przedsiębiorstwo w czasie, a także otwiera nowe drogi wejścia na kolejne
rynki.