Data: 09.07.2020

Dlaczego warto korzystać z dofinansowań

W początkowym etapie rozwoju przedsiębiorstwa może wystąpić problem z gromadzeniem
kapitału, który jest konieczny do dalszego rozwoju firmy. Dobrym rozwiązaniem na ten problem
są dofinansowania, które przy stosunkowo niewielkim kapitale początkowym pozwolą sięgnąć po
wyższą kwotę umożliwiającą dalsze prace oraz inwestycje. Istnieje kilka źródeł pozyskiwania
dofinansowań. Mogą one pochodzić ze środków publicznych - dofinansowania państwowe czy
kapitał wojewódzki pochodzący z urzędu pracy, a także dotacje ze środków unijnych. Każda z
tych ścieżek wymaga czasu, a także pracy, lecz efekt końcowy zdecydowanie usprawnia
funkcjonowanie przedsiębiorstwa, więc owe działanie jest jak najbardziej efektywne i
sukcesywne..
Jak działają dofinansowania? Mechanizm funkcjonowania jest stosunkowo prosty i przystępny
nawet dla początkujących przedsiębiorców. W specyfikacji danego programu znajdują się
informację o kwocie dofinansowania. Zazwyczaj wysokość waha się pomiędzy 75-90%. Prosty
rachunek wskazuje, że beneficjent musi pokryć koszty od 10% do 25% wkładu własnego. Istnieją
także dotacje niewymagające od przedsiębiorcy wkładu własnego. Przy programach związanych
z innowacyjnymi przedsiębiorstwami czasem jednostka finansująca wymaga od instrumentu
wspieranego finansowo niewielkiej części udziałów za inwestycję kapitałową.
Dofinansowania wojewódzkie to głównie Regionalny Program Operacyjny (RPO). Różnorodne
programy dotacji oraz dofinansowań realizowane są niejednolicie w całej Polsce. Wspierają
zarówno startupy, jak i konwencjonalne przedsiębiorstwa. Warto regularnie sprawdzać
aktualizacje na stronie dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie, w
którym zarejestrowana jest nasza działalność gospodarczą - często pojawiają się ciekawe
nabory pozwalające na stosunkowo łatwo pozyskane wsparcie kapitałowe.
Inną możliwą ścieżką jest możliwość pozyskania dofinansowania państwowego. Realizowane są
one głównie przez instrumenty publiczne w postaci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP), Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR). Organizacje te wspierają polską przedsiębiorczość poprzez liczne finansowe, a także
niefinansowe programy rozwojowe. Proces zgłoszeń oraz rozpatrywania aplikacji trwa jednak
dość długo. Dobrym pomysłem na start innowacyjnego przedsięwzięcia jest inicjatywa Platformy
Startowe, która w drugiej fazie inkubacji (pierwsza to 50 tys. złotych w usługach oraz walidacja
założeń rynkowych) gwarantuje 85% dofinansowania do miliona złotych bezzwrotnego wsparcia
kapitałowego. Innym interesującym programem finansowanym z kapitału publicznego jest Go to
Brand, gwarantujący kapitał na rozwój przedsiębiorstwa, a także sprzedaż w trakcie
internacjonalizacji. Warto dostrzec też między innymi projekt Bony na Innowacje oferujące
dofinansowanie dla przedsiębiorstw posiadających aspekty badawczo-rozwojowe. Ważną
kwestią jest także duża ilość programów pozakapitałowych organizowanych między innymi przez
Polski Fundusz Rozwoju. Gwarantują one mentoring, a także wsparcie merytoryczne, będące
nieocenioną częścią maksymalizacji efektywności każdego biznesu. Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju realizuje programy Alfa Bridge oraz Szybka Ścieżka wspierając innowacyjne startupy
wykazujące się wewnątrz elementami badawczymi.
Warto pomyśleć także o dofinansowaniach unijnych. W latach 2014-2020 na rozwój
przedsiębiorczości w Polsce przeznaczono 20 miliardów euro. Pięć głównych funduszy unijnych
wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii Europejskiej zgodnie z celami

długoterminowej strategii Europa 2020. Są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki. UE w strategii Europa 2020
określiła cele strategiczne oraz priorytety na najbliższe lata. Każdy z projektów realizowanych
przy pomocy Funduszy Europejskich musi spełniać założenia trzech polityk: polityka
zrównoważonego rozwoju, polityka równości szans oraz polityka społeczeństwa informacyjnego.
Poza tymi funduszami UE realizuje wsparcie kapitałowe innych, stosunkowo łatwiejszych do
pozyskania programach. Jednym z nich jest popularny w środowisku innowacyjnej
przedsiębiorczości Horyzont 2020, który wspiera projekty uwzględniające aspekty badawczo-
rozwojowe, a także rozwój innowacyjności małych przedsięwzięć. Innymi programami są między
innymi COSME ułatwiający internacjonalizację dla małych i średnich przedsiębiorstw czy
program Łącząc Europę wspierający projekty infrastrukturalne.
Droga pozyskania dotacji jest pracochłonna i wymaga czasu. Na rynku działa wiele firm, które
profesjonalnie zajmują się pozyskiwaniem dofinansowania dla przedsiębiorstw. Outsourcing
usługi do firmy zewnętrznej na pewno ułatwi przedsiębiorcy proces uzyskiwania pomocy
kapitałowej, lecz z drugiej strony jest kosztowny i wymaga czasu na komunikację w celu
napisania merytorycznie poprawnego wniosku.
Duża ilość potencjalnych dotacji oraz dywersyfikacja kanałów ich pozyskania zdecydowanie
pomaga przedsiębiorcy dając mu szerokie możliwości. Uzyskanie dofinansowania zdecydowanie
pomaga rozwinąć przedsiębiorstwo w czasie, a także otwiera nowe drogi wejścia na kolejne
rynki.